نام : محمد علی

 نام خانوادگي :بابایی

 سمت : مدیر اجرایی

تحصیلات : لیسانس ادبیات

سوابق: دبیرزبان ادبیات فارسی 10 سال(پاره وقت) ، مدیر اجرایی دانشگاه آزاد 2سال

مدیر اجرایی دانشگاه پزشکی7سال ، مدیر اجرایی دانشگاه یزد 5سال

مدیراجرایی ومسئول آموزش طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاههای علوم پزشکی

ودانشگاه یزد

 مسئول اجرایی ستاد عتبات و عمره دانشگاهیان استان یزد،

 مسئول اجرایی ازدواج دانشجویی دانشگاهیان استان یزد ، عامل ذیحساب نهاد علوم پزشکی وه یزدانشگاد

 شماره تماس : 03538302298

 شماره داخلی : 14