نام :معصومه


 نام خانوادگی : دشت آبادی


 سمت : مسئول واحد سلامت معنوی نهاد

 تحصیلات :  کارشناس روانشناسی عمومی و کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی ، دانشجو دکتری رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 

 سوابق : 

 شماره تماس : 03538302597

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.