نام : علی

نام خانوادگی : عابدینی

 سمت : مسئول دفترنهاد

لیسانس مدیریت اسناد و مدارک : تحصیلات

سوابق: مسئول خدمات دانشکده دندان پزشکی، کارشناس حفاظت اسناد حراست

شماره تلفن: 03538302595 - 03538302298