نام : اشرف السادات 

 نام خانوادگي : سالاری

 سمت : مسئول خواهران

 تحصيلات : محصل در کارشناسی ارشد

 سوابق : فعالیت های فرهنگی و اجرایی حدود10سال 

 شماره تماس : 03538302595

 شماره داخلی : 27

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.