نام : مهدی

 

 نام خانوادگی : خواجه رضائی یزدی

 

تحصیلات :کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه یزد

 

سمت : مسئول it

 
 
شماره تماس : 13-03538302595