نام: امیرحسین 

 
نام خانوادگی :  دهقان قطرمی

 
سمت : کارشناس فرهنگی

 
تحصیلات : کارشناسی مدیریت فرهنگی

 
شماره تماس : 03538302298